Tietosuojaseloste

JOBINNO OY:N TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ  

Tervetuloa Jobinno Oy:n tietosuojakäytäntöön, jota käytetään ja sovelletaan Työvoima.fi -sovelluksen kaikkeen käyttöön ja markkinointiin. Jobinno Oy on täysin kotimainen, suomalainen yritys Työvoima.fi -sovelluksen kehittäjä ja ylläpitäjä. Kiitämme siitä, että luet tietosuojakäytäntömme huolellisesti läpi.   

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Jobinno Oy:ssä  

Jobinnolla ovat henkilötietojesi tietosuoja ja yksityisyys etusijalla. Sitoudumme suojaamaan henkilötietojen yksityisyyttä. Päivitämme jatkuvasti tietoturvakäytänteitämme ja panostamme tietoturvallisuustyöhömme tietoturvasi ja yksityisyytesi turvaamiseksi ja parantamiseksi.   

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä kerromme tässä selosteessa. Tarvittaessa toimitamme tiedot pyynnöstä rekisteröidylle. Koska tietosuojakäytäntöä parannetaan jatkuvasti, ilmoitamme aina muutospäivämäärän tähän selosteeseen.    

Henkilötietoja kerätään eri tarkoituksiin ja erilaisia tietosisältöjä käsitellään erilaisten kohde- ja käyttötarkoitusten mukaisesti. Tässä selosteessa kuvaamme Jobinno Oy:n tietosuojakäytännön ja sen käyttötarkoitukset.   

Jobinno Oy noudattaa kaikkien henkilötietojen ja yritystietojen käsittelyssä voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679, Suomen tietosuojalakia ja lakia sähköisten viestinnän palveluista 2014/917 (”Tietosuojasäännökset”), tietoja käsitellessään. 

TÄSSÄ TIETOSUOJASELOSTEESSA KERROTAAN SEURAAVAA: 

 • Jobinno Oy:n yhteystiedot 
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja perusteet 
 • Tietosuojaselosteen sisältö työnhakija -asiakasrekisterin osalta 
 • Tietosuojaselosteen sisältö yritysasiakkaiden asiakasrekisterin osalta 
 • Jobinno Oy:n henkilötietojen käsittelijänä 
 • Rekisteröityjen oikeudet 
 • Muut käyttötarkoitukset Jobinno Oy:n keräämille henkilötiedoille 
 • Jobinno Oy:n tehtävä toteuttaa palveluiden tietoturvaa 
 • Jobinno Oy:n tietojen jakaminen 
 • Jobinno Oy:n tietojen siirtäminen EU/ETA -alueen ulkopuolelle 
 • Jobinno Oy:n oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta 

REKISTERINPITÄJÄN TIEDOT 

Jobinno Oy (Y-tunnus 2889773-7). Käyntiosoite: Hiomotie 32, 00380 Helsinki. Email: info (at) jobinno.fi.  

Tietosuoja-asioissa tavoitat meidät osoitteesta info (at) jobinno.fi.   

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA PERUSTEET 

Tämä tietosuojakäytäntö koskee Jobinno Oy:n omistuksessa olevia verkkosivustoja, sovelluksia, tapahtumia ja muita Jobinno Oy:n ylläpitämiä palveluita. Kaikkiin näihin viitataan tässä tietosuojakäytännössä sanalla “palvelut”. Osa palveluista saattaa edellyttää yksilöllistä tietosuojakäytäntöä. Jos tietyllä palvelulla on oma tietosuojakäytäntö, siihen sovelletaan kyseistä kyseistä käytäntöä.   

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Jobinno Oy:n rekrytointitoiminnassa ja rekrytointiin tai koulutuksiin liittyvässä viestinnässä ja markkinoinnissa ja muissa Jobinno Oy:n rekrytointisovelluksissa. Lähettäessään tietonsa Jobinno Oy:lle, asiakas myöntää hyväksyneensä tietojensa käytön em. tarkoituksessa. Tietojen käsittely perustuu lakiin Sähköisen viestinnän palveluista (917/2014).  

TYÖNHAKIJA -ASIAKASREKISTERI  

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN 

Henkilötietoja kerätään henkilöiltä itseltään. Henkilöt antavat omalla suostumuksellaan henkilötietonsa Jobinno Oy:n sähköiseen palvelintietokantaan (rekrytointijärjestelmä pilvipalveluna). Jobinno Oy vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta. Lisäksi henkilön luvalla henkilötietoja voidaan tarvittaessa kerätä esim. suosittelijoilta, tapahtumissa sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa tai puhelinkeskusteluissa.  

Jobinno Oy kerää mm. seuraavia henkilötietoja: 1) yhteystiedot (nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), 2) syntymäaika, sukupuoli, 3) työkokemus ja koulutus, 4) tiedot työhön liittyvistä pätevyyksistä ja todistuksista, 5) kielitaito ja muut työhön liittyvät taidot, 6) tarvittaessa taustatietojen tarkastuksen tulokset (mm. luottotiedot) 7) suosittelijoiden antamat tiedot, 8) tarvittaessa henkilötunnus ja turvaselvitys (mm. huumetestit, rikosrekisteri).  

KERÄTTYJEN HENKILÖTIETOJEN TALLENTAMINEN 

Jobinno Oy:n rekrytointijärjestelmään tallentuvat kaikki henkilön itse järjestelmään tallentamat/lähetetyt tiedot, heidän lähettämänsä CV, mahdolliset videohaastattelut sekä tarvittaessa henkilökohtaisessa haastattelussa konsulttiemme tekemät arviot sekä se mitä tehtävää he ovat Jobinno Oy:n kautta hakeneet. Paperisena tallennamme tarvittaessa henkilön henkilökohtaisessa tapaamisessa täyttämän henkilötietolomakkeen, kopion CV:stä sekä työ- ja/tai koulutodistukset.  

KERÄTTYJEN HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN, MUOKKAAMINEN JA POISTAMINEN 

Henkilötietoja säilytetään turvallisesti pilvipalvelussa, Jobinnon palvelimella. Paperiset tiedot ovat toimistossa lukituissa kaapeissa. Pääsy kaappeihin on henkilötietoja käsittelevillä konsulteilla, jotka on koulutettu tietojen asianmukaiseen käsittelyyn. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.  

Säilytämme avoimet työhakemukset ja tiettyihin työtehtäviin tulleet hakemukset 6 kuukautta viimeisestä kontaktipäivästä lukien. Henkilökohtaisissa haastatteluissa käyneiden hakijoiden ja rekrytointiprosesseissa mukana olleiden hakijoiden hakemuksia säilytämme enintään 6 kuukautta. Aika lasketaan hakemuksen viimeisimmästä henkilötietojen päivityksestä lukien. Henkilötietojen päivitykset ja muokkaukset tehdään henkilön omasta pyynnöstä ensisijaisesti konsultin toimesta.  

Säilytysaikojen sisällä sähköiset henkilötiedot poistetaan automaattisesti järjestelmästämme ja paperiset henkilötiedot toimitetaan tuhottavaksi. Hakijalla on oikeus tarkistaa, nähdä ja oikaista tietonsa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 18 mukaisesti. Toimitamme tiedot kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuukauden kuluttua henkilökohtaisesta pyynnöstä, siinä muodossa, kun ne ovat Jobinno Oy:n rekisterissä.  

Henkilön omasta pyynnöstä kaikki hänestä kerätty tieto poistetaan välittömästi. Työnhakija voi halutessaan poistaa tietonsa joko ottamalla yhteyttä Jobinno Oy:n tai poistamalla tiedot itse tietokannasta tai sovelluksesta, jos siihen on mahdollisuus. Rekrytointiprosessissa mukana olleita hakijoilta tiedustellaan heidän halukkuuttaan säilyttää tai poistaa tietonsa CV-järjestelmästämme.  

Henkilötietojen säilytysajoissa on huomioitu lainsäädäntö. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt on rajattu toimenkuvien perusteella sillä perusteella, että heidän työnkuvansa vaatii henkilötietojen käsittelyä.  Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu lainalaisuuden periaatteet: lainmukaisuus, käyttötarkoitussidonnaisuus, luottamuksellisuus, läpinäkyvyys ja täsmällisyys.  

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE 

Henkilötietojen käsittelyn pohjalla on lakisääteinen velvoite Sähköisen viestinnän palveluista (917/2014). Suoramarkkinoinnin osalta käsittelyperusteena rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka on hakija hyväksyy hyväksymällä nämä ehdot.  

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT 

Jobinno Oy luovuttaa henkilökäyttäjien tietoja sekä sovelluksen että Jobinno Oy:n omien rekrytointiprosessien kautta niitä käyttäville yritysasiakkailleen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Jobinno Oy:llä on yhteystietopalveluidentarjoajana velvollisuus luovuttaa henkilötiedot yrityksille. Lisäksi henkilötietoja käsitellään Jobinno Oy:n ulkopuolella vain sopimussuhteessa olevien yritysasiakkaiden toimesta. Sopimuksissa on huomioitu henkilöasiakkaan tietosuoja ja henkilötietojen käsittely lain mukaisesti. Henkilötiedot luovutetaan toimeksiantajayrityksille vain henkilön suostumuksella.   

YRITYS -ASIAKASREKISTERI 

Yritysasiakkaiden rekisteri muodostuu Jobinno Oy:n sopimussuhteessa olevista oikeushenkilöiden (yritykset, liitot, säätiöt, yhdistykset, elinkeinonharjoittajat sekä julkishallinnon organisaatiot) yhteyshenkilöistä ja oikeushenkilöiden tiedoista. 

YRITYSASIAKKAIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS 

Yritysasiakkaiden henkilötietoja käsitellään Jobinno Oy:n yrityspalveluihin liittyvien asiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen, hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja palveluiden tuottamiseen, palveluiden tarjoamiseen ja kehittämiseen. Henkilötietorekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää Jobinno Oy:n suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin niihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ja verkkomainonnan kohdistamiseen. Yrityksen rekisteröintitietoja voidaan käyttää myös Jobinno Oy:n päättäjärekisterin päivittämiseen.  

Asiakaspalvelupuhelut voidaan tallentaa osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi. Tallenteita käytetään asiakaspalvelun laadun ja osaamisen kehittämiseksi sekä petoksellisen toiminnan ehkäisemiseen. 

YRITYSASIAKKAIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE 

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen sekä rekisteröidyn antamaan suostumukseen.  Henkilötietorekisterin ja päättäjärekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi sekä käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. 

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) luvun 24 mukaisesti suoramarkkinointia yhteisölle saa harjoittaa, jollei tämä ole sitä nimenomaisesti kieltänyt. Tietosuoja-asetusta tukevan tietosuojalain (1050/2018) pykälä 4 mukaisesti henkilötietoja saa käsitellä yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, jos kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä sekä niiden hoitoa julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa kuvaavista tiedoista siltä osin kuin käsittelyn tavoite on yleisen edun mukainen ja käsittely on oikeasuhtaista tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään nähden. 

YRITYSASIAKKAIDEN KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT 

Jobinno Oy tallentaa yritystietokantaansa yrityksien, julkishallinnon organisaatioiden, yhdistysten, säätiöiden sekä elinkeinonharjoittajien perustietoja, taloustietoja ja toimialaluokituksia sekä näiden päättäjien tietoja. Päättäjistä koostuva rekisteri muodostuu yritystietokannan sisältämistä henkilötiedoista. Päättäjillä tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöitä, jotka asemansa perusteella tekevät työtehtäviinsä kuuluvia päätöksiä työnantajansa nimissä ja lukuun. 

Oikeushenkilöltä kerätään yrityksen perustietojen lisäksi seuraavia oikeushenkilön yhteyshenkilöitä koskevia henkilötietoja: 

·       Rekisteröidyn perustiedot; nimi, osoite, posti- ja laskutusosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, toimiala 

·       Työnantajayrityksen nimi ja y-tunnus 

·       Yhteyshenkilön ja/tai käyttäjän nimi, asema, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

·       Markkinointiluvat ja -kiellot 

·       Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot; esim. hankitut palvelut aloitus- ja lopetustietoineen, sopimukseen liittyvät muut tiedot, palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot ja tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä 

·       Tiedot suoramarkkinointiluvista ja -kielloista 

·       Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysit 

·       Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot 

·       Yhteydenotot, tukipyynnöt ja työpyynnöt 

·       Asiakaspuheluiden mahdollinen nauhoitus ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvän muun viestintävälineen ja viestinnän tallennus  

·        Syntymäaika, jos y-tunnusta ei ole saatavilla 

Lisäksi rekisterissä voi olla rekisteröidyn itsensä antamia tai muutoin rekisteröidyn suostumuksella kerättyjä lisätietoja. 

YRITYSASIAKKAIDEN TIETOLÄHTEET 

Yritysasiakkaiden henkilötietoja kerätään säännöllisesti asiakassuhteen synnyttyä ja sen aikana, Jobinno Oy:n palveluita käytettäessä, tapahtumista, messuista tai suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää Väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, Kaupparekisterin ja verohallinnon yhteisestä yritys- ja yhteisörekisteristä, yritysten nettisivuilta, luottotietorekistereistä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.  

YRITYSASIAKKAIDEN HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT 

Jobinno Oy voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Jobinno Oy voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneilleen, jos rekisteröity on sallinut em. tietojen käsittelyn tai luovuttamisen rekisteröitymisen yhteydessä. 

YRITYSASIAKKAIDEN HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN, MUOKKAAMINEN JA POISTAMINEN 

Jobinno Oy säilyttää yritysrekisterin henkilötietoja vähintään asiakassuhteen keston ajan ja sen jälkeen 5 vuotta, jonka jälkeen asiakassuhteeseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot poistetaan, ellei vireillä ole reklamaatioita tai muita erimielisyyksiä, joiden käsittely edellyttää tietojen käsittelyä. 

Kirjanpitolainsäädännöllisistä syistä tiettyjä tietoja säilytetään tämän ajan jälkeenkin siltä osin kuin on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.  

Mikäli rekisteröity kieltäytyy markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytetään tieto kiellosta ja yhteystiedoista, jotta kiellon noudattaminen voidaan varmistaa. 

JOBINNO OY JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

Jobinno Oy tarjoaa yritysasiakkailleen rekrytointiin ja työntekijöiden kehittämiseen ja kouluttamiseen liittyviä palveluita. Palvelut sisältävät henkilöasiakkaiden ja yritysasiakkaiden tietojen käsittelyä; molemmissa tapauksissa asiakkaat määrittelevät palvelun käyttöön antamansa tiedot ja toimivat siten rekisterinpitäjänä. Jobinno Oy toimii sekä henkilöasiakkaiden ja yritysasiakkaiden tietojen käsittelijänä ja käsittelee henkilötietoja yritysasiakkaan puolesta ja lukuun.  

JOBINNO OY:N JA YRITYSASIAKKAAN VELVOLLISUUDET 

Toimiessaan rekisterinpitäjänä yritysasiakas varmistaa henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Yritysasiakas arvioi ja määrittää myös henkilötietojen käsittelyn rekisteröidyille aiheuttamat riskit. Lisäksi yritysasiakkaan on rekisterinpitäjänä noudatettava rekisteröityihin liittyvää tiedotusvelvollisuutta. 

 Jobinno Oy henkilötietojen käsittelijänä suorittaa tietojen käsittelyä rekisterinpitäjän lukuun ja on toteuttanut palvelun osalta riittävät asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimet niin, että käsittely täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset. 

JOBINNO OY:N VASTUU PALVELUSTA LÖYTYVIEN HENKILÖIDEN TIETOJEN OIKEELLISUUDESTA SEKÄ HEIDÄN KONTAKTOINNIN JA REKRYTOITUMISEN ONNISTUMISESTA 

Jobinno Oy ei vastaa palvelusta löytyvien henkilöiden tietojen oikeellisuudesta palvelua käyttäville tahoille. Jobinno Oy ei vastaa palvelusta löytyvien henkilöiden kontaktoinnin tai rekrytointien onnistumisista palvelua käyttäville tahoille. Palvelu on pelkästään tiedonvälityspalvelu. 

MUUT KÄYTTÖTARKOITUKSET 

1.     Markkinatutkimukset: Jobinno Oy kehittää ja parantaa jatkuvasti toimintaansa, palveluitansa ja tuotteitansa palvellakseen asiakkaita paremmin ja vastatakseen asiakkaiden muuttuneeseen palvelukysyntään. Rekisteröityihin voidaan ottaa yhteyttä markkinatutkimuksiin liittyen. Markkinatutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista ja perustuu rekisteröidyn suostumukseen.  

2.     Asiakaskoulutustilaisuudet: Jobinno Oy voi tarjota erilaisia liiketoimintojen ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä koulutuksia rekisteröityneille. Rekisteröidyillä on mahdollisuus antaa suostumus markkinointilupiin ja suoramarkkinointimateriaalin vastaanottamiseen. Rekisteröity voi poistaa suostumuksen halutessaan ilmoittamalla siitä Jobinno Oy:lle kirjallisesti.  

REKISTERÖITYJEN OIKEUDET 

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä Jobinnon tietosuojavastaavaan henkilötietojen käsittelyyn ja omien tietojen ja oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä osoitteessa info (at) jobinno.fi.  

Jobinno Oy:llä on velvollisuus vahvistaa rekisteröidyn henkilöllisyys tietosuoja-asetusten mukaisesti. Jos Jobinno Oy:lla on perusteltu syy epäillä pyynnön tehneen henkilön tai tahon henkilöllisyyttä, Jobinno Oy voi pyytää toimittamaan lisätietoja henkilöllisyyden varmistamiseksi.  

REKISTERÖIDYN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 

Rekisteröity saa oikeudet tietoihinsa rekisteröitymällä Jobinno Oy:n Työvoima.fi -sovellukseen. Rekisteröidyn tulee itse huolehtia, että hänen tietonsa on ajan tasalla ja oikein. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja ja oikeus pyytää kopio Jobinno Oy:n käsittelemistä henkilötiedoista.  

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Jobinno Oy, Hiomotie 32, 00380 Helsinki. Tarkastuspyynnössä tulee olla lähettäjän nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite, tieto tarkastettavista tiedoista ja missä muodossa haluaa saada tiedot (sähköisessä muodossa vai postitse). Yrityksiltä tarvitaan lisäksi yrityksen nimi ja y-tunnus. Vastaamme pyyntöön 30 päivän kuluessa sen saapumisesta Jobinno Oy:lle.  

Tietojen kysely on maksutonta. Mikäli rekisteröity pyytää useampia jäljennyksiä tai esittää uuden tarkastuspyynnön kuuden (6) kuukauden sisällä edellisestä tarkastuspyynnöstä, Jobinno Oy voi veloittaa hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.  

Tarvittaessa rekisteröity voi pyytää henkilötietojen poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus, johon käsittely on perustunut poistamalla tietonsa järjestelmästä itse.  

OIKEUS KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos: 

·       rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden 

·       käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista 

·       rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

OIKEUS TIETOJEN SIIRTÄMISEEN 

Rekisteröity voi tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada siirretyksi antamansa henkilötiedot, joita Jobinno Oy  käsittelee automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella. 

TIETOTURVA 

Jobinno Oy vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta. Tietosuojasta ja -turvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Jobinno kouluttaa jatkuvasti henkilökuntaa tietosuoja-asioissa ja työntekijöillä on tiukat ohjeistukset käsitellä kaikkia henkilötietoja Tietosuojasäännösten mukaisesti. 

Käyttämällä palvelujamme ja rekisteröitymällä henkilö vastaa myös tietoturvasta tarkoituksenmukaisella tavalla esimerkiksi antamalla oikeat ja paikkansa pitävät tiedot. Käyttäjä on velvoitettu pitämään käyttäjätunnuksensa ja salasanansa salassa.  

Asiakaspalvelupuheluiden tallentaminen tapahtuu tietoturvallisesti tietosuoja-asetuksen ja muiden säädösten puitteissa eikä tallenteita käytetä muihin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Puheluiden taltiointeja käsittelevät vain siihen oikeutetut henkilöt, joita koskee vaitiolovelvollisuus. 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY EU:N SISÄLLÄ JA/TAI EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA 

Rekisteröityjä voi antaa henkilötietonsa käytettäviksi sellaisia rekrytointeja varten, jotka tapahtuvat ja sijoittuvat EU:n sisälle tai EU/ETA-alueen ulkopuolelle.  

MUUTOKSET 

Jobinno Oy päivittää tätä Tietosuojaselostetta vastaamaan toimintansa ja palveluidensa kehittymistä sekä vastaamaan lainsäädännön muutoksia. Päivitykset voi tarkistaa tästä lomakkeesta.  

Päivitys: 23.4.2021